Międzyzdroje

Wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego ze strony www.greenhousedevelopment.pl jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Green House Development S. A.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Green House Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 2, 02‐566 Warszawa)wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630337(dalej jako „Administrator”). Niezależnie od wskazania lub braku wskazania daty podpisania niniejszego oświadczenia, za datę jego złożenia wobec Green House Development S. A. uznaje się datę doręczenia zapytania ze strony www.greenhousedevelopment.pl

Osoba akceptująca postanowienia Regulaminu oświadcza i potwierdza, że:

  • ukończyła 18 lat,
  • został(a) poinformowany(a) o przysługującym prawie
  • została(a) poinformowany (a) o prawie do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, których dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Green House Development S. A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 2, 02‐566 Warszawa) zgodnie z Rozporzśdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową,
  • wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Green House Development S. A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 2, 02‐566 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016r. Dz. U. z 2016r. poz. 1030 ze zm.),
  • umieszczone informacje na stronie www.greenhousedevelopment.pl oraz dobrowolne odpowiedzi Użytkownika na pytania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 i art. 66 § 1 1 Kodeksu Cywilnego.

BEZPIECZEŃSTOW PAŃSTWA DANYCH

§1

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, których dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

§2

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych ma prawo do żądania od niego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

§3

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) c) i f) RODO. Administrator przetwarza dane pozyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.greenhousedevelopment.pl, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail. Dane przetwarzane są w celu przekazywania osobom, które wyraziły na to zgodę, treści marketingowych Administratora i spółek z grupy Green House Development. Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania lub/i zameldowania, nazwisko rodowe matki, imiona rodziców, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer rachunku bankowego, dane dotyczące dowodu stwierdzającego tożsamość danej osoby jeżeli jest to niezbędne do zawarcia umowy, wypełniania zobowiązań umownych wobec Klientów spółki lub jest to niezbędne w celu dopełnienia wszelkich nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji sądu, a także innych upoważnionych do tego organów oraz w przypadku, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Green House Development S.A. lub strony trzeciej i nie narusza to niczyich praw i wolności.

§4

Administrator przetwarza dane osobowe w formie papierowej i/lub w formie elektronicznej w komputerze, na wewnętrznym serwerze, stronach internetowych, w bazach danych, w chmurze, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także na innych nośnikach przeznaczonych do przechowywania danych w formie elektronicznej.

§5

Administrator przetwarza dane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla jakich dane te są przetwarzane, tj. (i) przez okres, w którym obowiązuje go zawarta z Klientem umowa z uwzględnieniem okresów gwarancji i rękojmi; (ii) w okresie niezbędnym do wypełnienia przez Green House Development lub inne podmioty z grupy nałożonych na te podmioty przez prawo obowiązków, w szczególności zapewnienia zgodności przechowywania danych z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie dopełnienia obowiązku archiwizacji danych Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w wyniku wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie, dane te będą przez te są przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Green House Development S.A. lub innych spółek z grupy.

§6

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne, organizacyjne oraz bezpieczeństwa, gwarantujące ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

§7

W określonych przypadkach Administrator może dokonywać profilowania, co oznacza automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które następuje w celu przekazywania Klientom ofert i informacji o produktach, których nabyciem dany Klient mógłby być zainteresowany.

§8

Administrator może przekazywać przetwarzane przez niego dane do spółek z grupy Green House Development, w szczególności w celu zawierania umów z Klientami, a także celem ich realizacji. Dane mogą być również przekazywane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Green House Development S.A. w celu realizacji świadczenia na rzecz Klientów odpowiedniego serwisu. Administrator nie przekazuje jakichkolwiek danych do państwa trzeciego, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§9

Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie jest zadowolona ze sposobu przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych, może zwrócić się do niego o zmianę sposobu ich przetwarzania. W przypadku braku reakcji ze strony Administratora lub w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do reakcji, osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych.

§10

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Green House Development S.A. danych osobowych każda z osób, której dane dotyczą może skontaktować się Administratorem za pośrednictwem znajdującego się na stronie www.greenhousedevelopment.pl formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres greenhousedevelopment@greenhousedevelopment.pl, a także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 622 21 98 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17). .